OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Złożenie zamówienia
1.1 Składając u nas zamówienie, niezależnie od formy, w jakiej zostało złożone, kupujący akceptuje nasze warunki dostawy i płatności przez cały okres trwania stosunków handlowych.

1.2 Postanowienia odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie obowiązują, o ile są one sprzeczne z naszymi warunkami sprzedaży i dostawy.

Ceny i warunki płatności
2.1 Podane przez nas ceny obowiązują tylko w przypadku indywidualnego zamówienia. Powtórne zamówienia są traktowane jako nowe zamówienia.

2.2 W przypadku wzrostu płac, materiałów lub innych kosztów przed wykonaniem zlecenia zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego dostosowania cen.

2.3 Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu w wysokości 6% powyżej stopy dyskontowej Niemieckiego Banku Bundesbank, jeśli termin płatności zostanie przekroczony. To samo stosuje się w przypadku spóźnionego złożenia wniosku o akceptację. W przypadku zwłoki nabywcy wszystkie pozostałe roszczenia stają się natychmiast wymagalne, bez konieczności oddzielnego zawiadomienia o zwłoce. W przypadku dostaw i usług dla kupujących za granicą wyraźnie uzgodniono, że wszelkie koszty postępowania sądowego w przypadku zwłoki w płatności przez kupującego, zarówno sądowe jak i pozasądowe, ponosi kupujący.

2.4 Wszelkie koszty spowodowane opóźnieniami w płatnościach, takie jak opłaty za upomnienia, opłaty windykacyjne i tym podobne, ponosi nabywca.

2.5 Weksle przyjmowane są wyłącznie na podstawie wyraźnej umowy i tylko w celu dokonania płatności, z fakturowaniem opłat dyskontowych i innych opłat wekslowych.

2.6 W przypadku zwłoki w płatności mamy prawo, według naszego wyboru, do odstąpienia od umowy i/lub żądania odszkodowania.

2.7 Potrącenie z roszczeniami wzajemnymi kupującego jest wykluczone we wszystkich możliwych przypadkach, z wyjątkiem bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń wzajemnych. Prawo do zatrzymania ceny zakupu jest wykluczone.

Dostawa
3.1 Towar zostanie dostarczony Kupującemu na jego koszt i ryzyko. Kupujący ponosi również ryzyko w przypadku przesyłki zwrotnej. Kupujący ponosi koszty ubezpieczenia, które ma zostać wykupione przez Sprzedającego w związku z dostawą. W przypadku wysyłki zwrotnej nabywca jest zobowiązany do zapewnienia sobie odpowiedniego ubezpieczenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku ponosi on odpowiedzialność za powstałe szkody.

3.2 W przypadku działania siły wyższej, zakłóceń w pracy, za które nie ponosimy odpowiedzialności, strajku, lokautu i opóźnienia w dostawie materiałów, termin dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu. Klient może odstąpić od umowy, jeśli nie dotrzymamy terminu 6 tygodni i nie wykorzystamy okresu prolongaty. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu opóźnienia są wykluczone.

3.3 Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych, przy czym każda dostawa częściowa jest prawnie niezależną umową.

Przesyłki bez rachunku
4.1 Ceny stają się wiążące dopiero po ich odrębnym pisemnym potwierdzeniu przez nas.

4.2 Nasze warunki dostawy i płatności dotyczą również wybranych przesyłek.

4.3 Jeśli klient wykorzystuje wybrane przedmioty jako towary wystawowe lub przechowuje je w magazynie turystycznym, ponosi wszelkie ryzyko, w tym ryzyko przypadkowej utraty. Niezależnie od tego klient jest zobowiązany do zapewnienia pełnej ochrony ubezpieczeniowej dla tych towarów i niniejszym nieodwołalnie przenosi na nas z góry swoje roszczenia wobec firmy ubezpieczeniowej. Niniejszym akceptujemy to przeniesienie.

Zwiadomienia o wadach
5.1 Powiadomienia o wadach muszą być nam niezwłocznie przekazane przez zamawiającego na piśmie, najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania towaru w miejscu przeznaczenia. Jeśli dotyczy, kupujący musi udowodnić otrzymanie przez nas.

5.2 Jeśli przyjmujemy zawiadomienia o wadach, kupujący może żądać jedynie późniejszej naprawy lub dostawy zastępczej. Jeśli późniejsze ulepszenia lub dostawa zastępcza nie powiodą się, kupującemu przysługują ustawowe prawa.

Zachowanie tytułu własności
6.1 Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty wszystkich roszczeń wynikających z naszych stosunków handlowych, w tym wszystkich roszczeń ubocznych oraz do momentu honorowania weksli i czeków.

6.2 Niedozwolone jest ustanawianie kaucji lub przekazywanie w celu zabezpieczenia zastrzeżonego towaru.

6.3 W przypadku zajęcia lub konfiskaty towaru zastrzeżonego przez kupującego, należy nas o tym poinformować, dostarczając dokumenty niezbędne do interwencji, oryginał protokołu zajęcia itp. Pełny odbiór dokumentów przez nas musi być potwierdzony przez kupującego. Ponadto nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia sprzeciwu wobec zajęcia lub konfiskaty w odniesieniu do naszych praw jako dostawcy.


6.4 Kupujący jest zobowiązany do wystarczającego ubezpieczenia towaru zastrzeżonego na własny koszt na naszą korzyść od wszelkich strat lub szkód. Uzgodniono, że wszystkie wynikające z tego tytułu roszczenia ubezpieczeniowe w odniesieniu do towarów zastrzeżonych zostały już przeniesione na nas i niniejszym przyjmujemy to przeniesienie.

6.5 Kupujący niniejszym nieodwołalnie przenosi na nas, tytułem zabezpieczenia, wszelkie roszczenia wobec osób trzecich powstałe w przypadku odsprzedaży lub na innej podstawie prawnej, jak również swoje roszczenie do zrzeczenia się na podstawie zastrzeżenia własności. Niniejszym przyjmujemy to zlecenie.

6.6 Zastrzeżenie własności obejmuje również nowe towary powstałe w wyniku przetworzenia, obróbki lub połączenia, które uważamy za wyprodukowane dla nas i do których nabyliśmy prawo własności lub współwłasności z przetworzeniem, obróbką lub połączeniem w stosunku do wartości towaru zastrzeżonego w momencie przetworzenia, bez konieczności podejmowania szczególnych czynności prawnych i bez żadnych zobowiązań z tego tytułu dla nas wynikających. Maszynista lub przetwórca zostanie poinformowany o zachowaniu przez nas prawa własności w całości.

6.7 Zamawiający przenosi na nas z góry swoje prawa własności lub współwłasności do nowo wytworzonych przedmiotów oraz roszczenia o wynagrodzenie wynikające z przetworzenia dostarczonego towaru wobec swojego klienta proporcjonalnie do wartości przetworzonego towaru; niniejszym przyjmujemy to przeniesienie.

6.8 Zamawiający jest uprawniony do windykacji powstających lub powstających dla nas roszczeń zgodnie z niniejszym postanowieniem w zaufaniu dla nas tak długo, jak długo będzie on należycie wypełniał swoje zobowiązania płatnicze wobec nas.

6.9 Zobowiązujemy się do zwolnienia zabezpieczeń, do których jesteśmy uprawnieni zgodnie z powyższymi postanowieniami, według naszego uznania, o ile ich wartość przekracza o 25% wartość roszczeń, które mają być zabezpieczone, ale z zastrzeżeniem, że z wyjątkiem dostaw w rzeczywistych transakcjach na rachunku bieżącym, w indywidualnych przypadkach zwolnione zostaną tylko te dostawy, które zostały opłacone w całości.

6.10 Jeśli Kupujący nie wywiąże się z któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków, stanie się w pełni odpowiedzialny za szkody lub jeśli Kupujący jest osobą prawną, osoba działająca i podpisująca w imieniu Kupującego ponosi osobistą odpowiedzialność w pełnym zakresie wszelkich naruszeń obowiązków zgodnie z punktami 3 i 6 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Zwrot towarów
7.1 Jeśli towar zostanie przez nas odebrany z powrotem, towar zostanie zapisany na dobro rachunku zgodnie z jego stanem, który zostanie określony przez biegłego, który zostanie przez nas określony na żądanie kupującego.

Ochrona praw autorskich
8.1 Nasze wzory, wzory, wzory, modele i tym podobne są traktowane jako nasza własność intelektualna i nie mogą być w żaden inny sposób imitowane lub wykorzystywane przez Kupującego do powielania, nawet jeśli nie istnieją dla nich specjalne prawa własności przemysłowej. Każde naruszenie tego postanowienia powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą nabywcy.

Miejsce wykonania, właściwość sądu, prawo, skuteczność
9.1 Akceptując ten formularz z naszymi warunkami dostawy i płatności bez zastrzeżeń, kupujący potwierdza, że jest zarejestrowanym przedsiębiorcą w rozumieniu § 1 HGB i jego nieodwołalną umową z następującymi postanowieniami dotyczącymi miejsca spełnienia świadczenia i właściwości miejscowej sądu. Miejscem wykonania dla obu stron jest wyłącznie Frankfurt nad Menem. Właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów prawnych wynikających ze stosunku umownego, jak również z jego powstania i skuteczności, również dla weksli i roszczeń czekowych, jest Frankfurt nad Menem dla obu stron. Dla obu stron stosunek umowny podlega wyłącznie prawu niemieckiemu.

Informacje ogólne
10.1 Jesteśmy uprawnieni do cesji naszych wierzytelności z tytułu dostaw i usług w celu finansowania.

10.2 Jeżeli którekolwiek z powyższych postanowień jest nieważne lub nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne lub nieważne zostanie zastąpione postanowieniem, które będzie możliwie najbardziej zbliżone do treści ekonomicznej postanowienia nieważnego lub nieważnego.

 

OBSŁUGA KLIENTA

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

Polska

578441925

Niemcy

004969-6860660  004969-68606621

 

Kontakt przez e-mail 

Od poniedziałku do piątku 

w godz. 09.00 - 18.00

SEARCH

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.